ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Του Θεολόγου Σημαιοφόρου

Ασφαλώς η Ελληνική Γλώσσα εδομήθη βάσει Κώδικος, ο οποίος μας αποκαλύπτεται αν θελήσωμεν
να ακροασθώμεν με προσοχήν τον ΄Ελληνα Λόγον. Ο κ. Σημαιοφόρος Θεολόγος μετά από 20ετήν
περίπου μελέτην και παρατήρησιν, ανεκάλυψεν τούτον τον Κώδικα ο οποίος ανοίγει λαμπράς προοπτικάς
δια την Γλώσσαν μας την Ελληνικήν.

* Τι είναι ο Κώδικας;
Είναι η κληίς διά της οποίας ανοίγουν αι πύλαι των νοημάτων που αι Ελληνίδες λέξεις περικλείουν.

* Πόσον εύχρηστος είναι;
Ο Κώδικας είναι απλός και διά τούτο θαυμαστός. ΄Ενα άφωνον και ένα φωνήεν, δομούν το πρώτον
κύτταρον του ΄Ελληνος Λόγου, το οποίον είναι και συλλαβή περιέχουσα Νόημα π.χ. ΝΑ, σημαίνει
τον Νουν ή τον Νόμον από την Αρχικήν δύναμιν.
Τα άφωνα περιέχουν την έννοιαν, ενώ τα φωνήεντα φανερώνουν την έννοιαν αυτήν ως προς την
φοράν ή την ποσόσητα της δυνάμεως που εκφράζουν.

* Εις ποίους απευθύνεται;
Εις όλους τους φωτισμένους Νόας που καλούνται ΄Ελληνες, ασχέτως τόπου γεννήσεως ή διαμονής.

* Τι μας χρησιμεύει;
Ο Κώδικας, ενεργοποιεί την Διάνοιάν μας και μας καθιστά ικανούς να ακροώμεθα τον Ελληνα Λόγον
εις την βαθείαν του υπονόησιν. Αι Ελληνίδες λέξεις μας μεταφέρουν πανεπιστημιακάς γνώσεις,
που με ευλάβειαν οι σοφοί πρόγονοί μας ονοματοθέται έθεσαν, δια να τας ανακαλύψωμεν, με σκοπόν
την ΑΝΑγωγήν μας. Στην Ελληνίδα φωνήν ουδέν ασήμαντον ή άνευ νοήματος.

Παραδείγματα εφαρμογής του Κώδικος.

Η ΡΑ συλλαβή, σημαίνει τον υπέρτατον φωτισμόν - την Ροήν.
Το -Ω- δηλώνει τον γήινον χώρον. Η λέξις ΩΡΑ ιστορεί την επί γης Ροήν του φωτός. Ο χώρος που
το φως Ρέει, είναι η ΧΩΡΑ = επί χους η ώρα. Ολαι αι Ελληνίδες λέξεις, δια του Κώδικος αποκαλύπτουν
το περιεχόμενον νόημά τους, αλλά και όλαι αι ξέναι λέξεις που είναι Ελληνογενείς, αναγνωρίζονται
δια του Κώδικος.

* Τι προοπτικαί ανοίγονται;
Είναι απρόβλεπτοι, διότι τα μέχρι χθες μυστικά νοήματα αποκαλύπτονται και η γνώσις γίνεται προσιτή,
εις όποιον ειλικρινώς την επιθυμεί.

Ο Κώδικας είναι ΔΩΡΟΝ = Δύναμις Ροής (πρωτίστως φωτισμού).

* Αναιρείται η καθεστηκυία Τάξις;
Στην ερώτησιν αυτήν η απάντησις είναι ΟΧΙ. Αντίθετα φωτίζονται όλα και δια της Μνημοσύνης, αίρονται
εκ του Μνήματος και της λήθης αι έννοιαι. ΕΝΝΟΙΑ = ΄Ενας Νους. ΄Ετσι γίνονται όλα κατανοητά, δηλαδή
ΚΑΤΩ-ΝΟΗΤΑ.

* Ποία η Ευχάριστος Προσδοκία;
Η ΑΝΑΓΩΓΗ του Ελληνισμού. Και μόνον η μελέτη των Ελληνίδων λέξεων, είναι η αναβλύζουσα
το ΓΑΡΓΑΡΟΝ Νερό Πηγή.

΄Oλα ομιλούν δια Φως - Νουν - Δύναμιν - Ροήν.
Ως ο ΄Ηρως ΗΡΑΚΛΗΣ (= η κάθοδος της φωτεινής δυνάμεως και η Κληίς), έκαστος εξ ημών, έχει αξιωθεί
όλων των Δώρων των Θεϊκών, αλλά το αγνοεί, δια τούτο και δεν κάμνει χρήσιν αυτών.

Κλείνοντας την σύντομον αναφοράν, θα προβώ στην αποκωδικοποίησιν μέρους ενός άθλου
του Ηρακλέους, διά να γίνη κατανοητή η αξία του Κώδικος.
Εις το όρος ΚΕΡΥΝΕΙΑ στην ΟΙΝΟΗΝ, ευρίσκετο η ΕΛΑΦΟΣ, την οποίαν διετάχθη να φέρη ο ΗΡΑΚΛΗΣ
εις τον ΕΥΡΥΣΘΕΑΝ.
Η ΕΛΑ-ΦΟΣ σημαίνει την πορείαν του ηλιακού ---> ΕΛΑ, φωτός ---> ΦΟΣ. Η ΚΕΡΥΝΕΙΑ, σημαίνει την
συγκεντρωμένην δύναμιν του Κρανίου μας, το οποίον ευρίσκεται εις το όρος ΟΙΝΟΗ = Διάνοια. Τούτο
το διανοητικόν φως = ΕΛΑΦΟΣ, ο ΗΡΑΚΛΗΣ ως δύναμις φωτισμού και κλέος, καλείται να συλλάβη να
συλλάβη με σκοπόν να την οδηγήση εις τον ΕΥΡΥΣΘΕΑΝ = εις την ευρείαν αντίληψιν, με σκοπόν
τον φωτισμόν. Η ΕΛΑ-ΦΟΣ ελευθερούται από τον Ευρυσθέαν, διότι το φως, ναι μεν είναι ωρισμένον
να συλλαμβάνεται από κάθε Ηρακλέαν - ΄Ανθρωπον, αλλά εν συνεχεία, ο εντός μας Ευρυσθεύς
(= Ευρεία αντίληψις), οφείλει να το ελευθερώση με σκοπόν τον φωτισμόν και των άλλων συνανθρώπων μας.

Τα βιβλία του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης είναι 4.

1) ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ.
2) ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ.

Διά των δύο ανωτέρω βιβλίων, ολοκληρούται η παρουσίασις της κωδικής μεθόδου και αναλύεται
η λειτουργία της, μέσω της οποίας Αποκαλύπτονται - Αποκωδικοποιούνται και Αποσυμβολίζονται
αι Ελληνίδες Λέξεις και τα ονόματα εις τους Ελληνικούς Μύθους.

3) Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
είναι το τρίτον βιβλίον. Οι Αθλοι του Ηρακλέους, αποκαλυπτόμενοι ΔΙΑυγάζουν την εσωτερικήν
όρασίν μας, με το νοητόν φως των.
Η σοφία των προγόνων μας, μας παρέχεται μέσω της Αρετής και της Αληθείας. Ο ΕΛΛΗΝ, επιστρέφων
εις τα πατρώα ήθη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΑΙ.

4) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ ΗΣΙΟΔΟΥ
ονομάζεται το τέταρτον βιβλίον, το οποίον αποκαλύπτεται κοσμογονική ιστόρησις της Δημιουργίας.
Αόρατος και ορατή φύσις, περιγράφονται δια του εμπνευσμένου λόγου του Ησιόδου, ο οποίος
θα επαναφωτίση την νέαν Ελληνίζουσαν Ανθρωπότητα.

Υπό έκδοσιν: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΜΝΩΝ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ:
ΕΙΣ ΔΙΑ - ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ.

Τα βιβλία τα οποία προσδοκώ και εις το μέλλον να εκδώσω, θα φέρουν εις φως κρυμμένα νοήματα των
Μύθων, δια να φανούν ως ΦΑΝΟΙ, αι γλυκόφωναι ΚΟΡΑΙ του ΔΙΟΣ - ΛΟΓΟΥ και της ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ,
αι περίφημοι ΠΕΛΕΙΑΔΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ (= ΠΥΡ - ΑΣΤΕΡΕΣ).
΄Ολα τα βιβλία τα αφιερώνω εις τους ΕΛΛΗΝΑΣ = φωτισμένους Νόας, τους έχοντας αγαθήν
προαίρεσιν και αγάπην ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Διά την μετάδοσιν του Κώδικος, δίδονται Σεμινάρια, Διαλέξεις και πραγματοποιούνται
τηλεοπτικαί ή ραδιοφωνικαί παρουσιάσεις.

Με τιμή και αγάπη
Σημαιοφόρος Αναστ. Θεολόγος


Διά επικοινωνίαν σχετικά με την διάθεσιν των βιβλίων
Τηλ. (01) 50.59.341, 50.57.326 Φαξ: 50.57.326

ή γράψατε
Σταγιάννου Βαρβάρα
Μετσόβου 24, Ιλιον - Αθήναι 131 23

Η συμβολή κάθε Ελληνος εις την Προσπάθειαν μεταδόσεως του Κώδικος κρίνεται ΑΝΑ-Ν-ΓΑΙΑ
(ΑΝΑΓΚΑΙΑ).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΡΑ - ΜΑ - ΦΑ
Ροή Στην Του
Φύσιν Φωτός