Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2004 Quiz |  Fora | 
Mήνυμα
Επιστροφή στo Forum  


~NeraidaAgapimouesy
Mέλος από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2003
Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 10:13


«Έφυγε» πλήρης ημερών
Απεβίωσε ο πρώην πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας

Απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 100 ετών ο ακαδημαϊκός και πρώην πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας.
Ο Ξ.Ζολώτας διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από τις 23 Νοεμβρίου 1989 έως τις 11 Απριλίου του 1990 ως πρόεδρος της οικουμενικής κυβέρνησης.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Λειψία και το Παρίσι.
Από το 1928 έως το 1968 διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατείχε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.
Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της UNRRA (1946) και διοικητής για την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1946-1947 και 1974-1981).
Η προσφορά του στην παγκόσμια οικονομία έχει αναγνωριστεί διεθνώς, καθώς εισηγήθηκε την οργάνωση του συστήματος των πιστώσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την αντικατάσταση το 1973 του κανόνα του χρυσού από ένα σύστημα χρησιμοποίησης των ισοτιμιών των σημαντικότερων νομισμάτων.
Παράλληλα, η διδακτορική του διατριβή Η Ελλάς στο στάδιο της εκβιομηχάνισης χρησιμοποιούνταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 για την εξέταση της οικονομίας της Ελλάδας και άλλων χωρών με κοινά χαρακτηριστικά.
Υπήρξε για 36 χρόνια εκδότης της Ελληνικής Επιθεώρησης Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

news.in.gr
**********************************************************************

οι ιστορικοί του λόγοι
»»» Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έμειναν μνημειώδεις. Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν μόνο το περιεχόμενό τους αλλά και η γλώσσα τους. Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ' ουσίαν όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική. Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση τού προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής. Εκείνο τον καιρό, κατείχε την θέση τού διευθυντή Τραπέζης Ελλάδος και διαχειριστή του ελληνικού Δημοσίου Χρέους. Ακολουθεί ο λόγος της 26/9/1957:


"I always wished to address this Assembly in Greek, but realized that it would have been indeed "Greek" to all present in this room. I found out,however, that I could make my address in Greek which would still be English to everybody. With your permission, Mr. Chairman, l shall do it now, using with the exception of articles and prepositions, only Greek words.

"Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a Panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my euharistia to you, Kyrie to the eugenic arid generous American Ethnos and to the organizes and protagonists of his Amphictyony and the gastronomic symposia".

Δύο χρόνια αργότερα, το 1959, ο Ξ. Ζολώτας έδωσε μία άλλη ελληνοαγγλική ομιλία, ζητώντας να τον ακούσουν με προσοχή, ακόμα κι αν υπήρχε ο κίνδυνος να κουράσει τους ακροατές του. Ιδού ο λόγος και η ελληνική του "μεταγραφή":

Kyrie, it is Zeus' anathema on our epoch (for the dynamism of our economies) and the heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic,strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists. Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic. Parallel to this,we have to synchronize and harmonize more and more our economic and nomismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, i sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic policies, although I have some logomachy with them.I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue, i emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie stenographers.

[Κύριοι, είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και με έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά και λιγότερο σε πολιτικά κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής, στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους. Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών και νομισματικών αρχόντων είναι βασική. Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές μας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, που τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι χάλκινα. Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμαι που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασεολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.]
Στο παρελθόν, ο Ξ. Ζολώτας είχε εκφωνίσει και έναν ελληνο-γαλλικό λόγο. Ευκαιρία να μάθουμε και λίγα γαλικούλια!

Le Dedale Synchrone Du Cosmos Politique

Kyrie, Sans apostropher ma rhetorique dans l’ emphase et la plethore, j’ analyserai elliptiquement, sans nul gallicisme, le dedale synchrone du cosmos politique caracterise par des syndromes de crise paralysant l’ organisation systematique de notre economie. Nous sommes periodiquement sceptiques et neurastheniques devant ces paroxysmes periphrasiques, cette boulimie des demagogues, ces hyperboles, ces paradoxes hypocrites et cyniques qui symbolisent une democratie anachronique et chaotique. Les phenomenes fantastiques qu’on nous prophetise pour l’ epoque astronomique detroneront les programmes rachitiques, hybrides et sporadiques de notre cycle atomique. Seule une panacee authentique et draconienne metamorphosera cette agonie prodrome de l’ apocalypse et une genese homologue du Phenix. Les economistes technocrates seront les strateges d’ un theatre polemique et dynamique et non les proselytes du marasme. Autochtones helleniques, dans une apologie cathartique, psalmodions les theoremes de la democratie thesaurisante et heroique, soyons allergiques aux parasites allogenes dont les sophismes trop hyalins n’ ont qu’une pseudodialectique. En epilogue a ces agapes, mon amphore a l’ apogee, je prophetise toute euphorie et apotheose a Monsieur Giscard d’ Estaing, prototype enthousiasmant de la neo-orthodoxie economique et symbole de la palingenesie de son ethnie gallique.

****************************************************
-----
"~*"*~"~*~"~**~*"~**~*νεραϊδόσκονη

Εκτύπωση
Email


~nous
Mέλος από Πέμπτη 10 Ιουνίου 2004
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 13:36


Έφυγε ένας ευπατρίδης της πολιτικής και μεγάλος εραστής της ελληνικής γλώσσας

Νεράιδα σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τους μοναδικούς λόγους του. Πάντα τρεπτά τα ανθρώπινα...

Ας εμπνευστούμε κι εμείς από το παράδειγμά του και ας αγαπάμε & εκτιμάμε περισσότερο την γλώσσα μας.
~NeraidaAgapimouesy
Mέλος από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2003
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 13:44


Δεν είμαι εγώ να ευχαριστάς... είναι αυτή η Διάνοια, που πέρασε τα σύνορα του πεπερασμένου και ανοίχτηκε σε διαστάσεις, αφήνοντας πίσω του συνεχιστές...
Στο 30ο Συνέδριό μας, οι European Management Assistants, έτσι θα υποδεχτούμε τις ευρωπαίες συναδέλφισσές μας: με ελληνικές λέξεις, διεθνείς, δείχνοντάς τους ότι το <it sounds Greek to me> είναι τελικά η μητρική τους γλώσσα: alphabet, algorithm, astronomy, biology, biography, geography, grammatical, philoxenia... etc.

Δείτε ομορφιά συνεχιστών που άφησε...
...Σχολή άφησε ο Ζολώτας.

Ο λόγος του Ι. Καλαρά στα...Αγγλικά!
»»» Η παρακάτω εισήγηση έγινε από τον Dr. John N. Kalaras, founder of Ariston University, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 15/3/2000

Prologue

The scope of my lecture is to generate a dynamic dialogue on organizational and economic systems and techniques. Basically, my methodology is characterized by dialogue, a systematic phenomenon with every academician or epistimologist. I will systematically analyze the idiosyngracies and the characteristics of the organizational systems practiced today. The architecture of my analysis-strategy, is systematic and pragmatic, yet paradoxically is characterized by enthusiasm and synchronization between theory and practice. The harmonic synergy of mathematical models and statistical techniques, has generated theorems and axioms practiced in capitalistic economic systems. My philosophy is logical, ethical and practical and has erected organizational models that have generated economic euphoria.

The magic esthetics of my tactic, is the plethora of Hellenic terminology in my phraseology.

The genesis of tragic economic problems generated in an economy are not symptomatic, in fact they are cyclical and periodic phenomena. Such phenomena stigmatize and traumatize the economic euphoria of the agora. Economic systems basically symbolize the philosophy and ideology of the governing political party.

The chronic and pathetic egomania and megalomania of certain governors, monarchs or tyrants, their apathy for philanthropy, their enigmatic and problematic logic, generated gigantic economic crises, which stigmatized and traumatized their political career. Such practices generate phobia, panic and periodically paralysis of the socioeconomic system.

The agora, during the archaic periods, was characterized as the physical parameters where philosophers, scholars, economists and epistimologists analyzed the problems generated by the political system. The basic methodology was dialogue or rhetoric. Dialogue, in a diametric antithesis with the monologue, has magic, it is characterized by synthesis and analysis and a plethora of other lectic schemes.Δε νομίζω, να θέλετε μετάφραση;


-----
"~*"*~"~*~"~**~*"~**~*νεραϊδόσκονη~etairos
Mέλος από Κυριακή 2 Μαΐου 2004
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 13:51


Αγαπημένη μου Νεράιδα με πρόλαβες. Οι λόγοι του Ζολώτα αποτελούν τώρα πια ιστορικό ντοκουμέντο για τους νεότερους.
Ελπίζω κάποτε να μην γίνει το αντίθετο δηλαδή να γράφουμε εξολοκλήρου με δανεισμένες λέξεις από την αγγλική.

Συγχαρητήρια για την ιδέα που είχες να το ανεβάσεις.~NeraidaAgapimouesy
Mέλος από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2003
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 14:00


Αφησε πίσω του Σχολή. Μεγάλη και σπουδαία. Σαν την Μεγάλη του Γένους Σχολή.

Σουκάκου λόγος
Κατά τη διάρκεια του "5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ορθοπεδικής" που διοργανώθηκε στη Ρόδο, έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις για τον τομέα της ορθοπεδικής. Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση στους συνέδρους προκάλεσε η ομιλία του καθηγητή Ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Σουκάκου, ο οποίος απευθύνθηκε στο ακροατήριό του μιλώντας μεν αγγλικά, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Με αυτή την ομιλία ο κ. Σουκάκος υποδέχθηκε τους συνέδρους και παράλληλα έδωσε το στίγμα του συνεδρίου επισημαίνοντας τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τις εργασίες.

'Ετσι, ο κ. Σουκάκος είπε:

«Τhe Ηellenic orthopedic physicians, have synchronized their dynamism and energy with the Εuropean Οrganization of Οrthopedics and Τraumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanisa, Rodos.
Rodos is a graphic Ηellenic metropolitan center in the Αegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites. Rodos is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Ηellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Βyzantine and Spanoudakis music.

Α plethora of basic and didactic themes in the sphere of orthopedics and traumatology, such as trauma of the musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty surgery, paediatric orthopedics, poly-trauma, podiatric surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like scoliosis, kyphosis and spondylolithesis, osteoporosis and pharmacologic and prophylactic therapeutic policies will be emphasized.

Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, non-physiological and pathological syndromes, therapeutic schemes and strategies, will be analyzed and synthesized at this academic symposium on the basis of a democratic climate and with the scope of a non-dogmatic and egocentric dialogue, which Ι prophesize will be an historic phenomenon and paradigm of dynamic synergy and harmony between polyethnic orthopedic physicians of the Εuropean Εpirus.

Τo paraphrase, with the phobia and dilemma of being tautological, let me empasize that the logistics and machinations in this academic symposium, will generate the scheme and type of our harmonic synergy and syndesmosis.

Ρragmatically, it is my thesis and not hypothesis that the next phase and programmed orthopedic symposium in Ηelsinki which Ι eulogize will be as dynamic and with colossal kyros, as in Rodos, Ηellas.

Ι apologize for my eulogistic demagogy and if my etymological glossary is based on philosophic or symbolic metaphors and lexical hyperbole, please sympathize with me and Ι apologize for the idiosyncrasy of a zealous Ηellenic, practising orthopaedic physician who is also fanatically enthusiastic about the giant anode of Εuropean propaedutics and academics in orthopedics and traumatology».από την εφημερίδα "Τα Νέα"
-----
"~*"*~"~*~"~**~*"~**~*νεραϊδόσκονη~IANOSX
Κώστας
Mέλος από Τετάρτη 26 Μαΐου 2004
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 13:54


Είμαι σίγουρος πως στο μέλον ο KYRIOS Ξενοφών Ζολώτας θα τιμηθεί πολύ από όλους μας.
Αλλωστε μετά θάνατον τιμάμε αφειδώς τους πάντες, στο πρίν έχουμε ως λαός ένα μικρό
πρόβλημα.
Ο τρόπος όμως που τον τιμάς με το post που έβαλες και όσα ανέβασες, είναι μοναδικός και
ίσως ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρξει.
Εγώ απλά σου λέω ότι σήμερα διάβασα κάτι πολύ όμορφο και ουσιαστικό στο Forum.
Συγχαρητήρια !!!
~LTH
Θοδωρής
Mέλος από Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2002
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 16:23


Ο Ζολώτας ήταν μία μεγάλη μορφή της οικονομικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με το έργο του κατέδειξε ότι ο ελληνικός (όχι με τα στενά γεωγραφικά όρια) τρόπος σκέψης είναι ζωντανός και αποτελεσματικός. Τα δύο αποσπάσματα που κατέθεσε η νεράιδα είναι απόδειξη του πως η ελληνική σκέψη μέσω της γλώσσας βρίσκεται στη βάση της επιστήμης, της επικοινωνίας και του ανθρωπισμού. Προσωπικά και χωρίς πλάκα τα δύο αυτά κείμενα τα έχω σε κάδρο στο γραφείο μου για να θυμούνται οι πιθηκίζοντες αγγλοπαρμένοι συναδέλφοι (collegues = κολίγοι) τον πλούτο και το βάθος της γλώσσας που τους έμαθε η μαμά τους και ο μπαμπάς τους.

Σίγουρα το έργο του Ζολώτα έχει συνέχεια και αποτελεί εθνική παρακαταθήκη.~NeraidaAgapimouesy
Mέλος από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2003
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 16:35


As εμπνευστούμε την σεμνότητα που επέδειξε ένας Κύριος κάτοχος της Γνώσης, ως πράττουν όλοι οι γνώστες: μίλησε χωρίς κορώνες και κρεσέντα, χωρίς τόνους αυθάδειας, και εμφάνισε την χώρα του και τη γλώσσα του Κυρία, χωρίς αρχαιοκιτσαρίες ιμιτασιόν αγαλματιδίων για τουρίστες, mpouzouki kai mpaglamas-mpaklavas...
Λόγος λιτός και συνετός, ευπρέπεια και ήθος, επιστήμη και πίστη σε πλήρη αρμονία. Αρμονία και Υγεία, Νου τε και Σώματος. Ασκείτο στην χειμερινή κολύμβηση έως τέλους του και διατήρησε διαύγεια πνεύματος.

Kyrie Ζολώτα, υπήρξατε Έλλην.
Χωρίς χλαμύδες και αναζωοπυρώσεις θυσιών σε αρχαίους Θεούς, είχατε τις ρέουσες ενέργειές τους συμμάχους σας. Διακριθήκατε στο πιο σκληρό σύγχρονο τραπεζικό σύστημα και στην επιστήμη της οικονομολογίας. Ενώσατε τα μαθηματικά με τα γράμματα και εκείνα σας το ανταπέδωσαν. Κάνατε το σταυρό σας και προσευχηθήκατε χωρίς να διαδηλώσετε τίποτα και ο Θεός σας ευλόγησε.
Σας ακολουθεί ο σεβασμός μας και η αγάπη μας. Πετύχατε την υστεροφημία, χωρίς να ήταν ο αυτοσκοπός σας.

Ευχαριστώ το Θεό, που για 38 χρόνια, έζησα επί των ημερών σας.

-----
"~*"*~"~*~"~**~*"~**~*νεραϊδόσκονη~apollonios
" ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ROCK ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!!! " , Απολλώνιος ΣΤΕΙΛΕ e-mail !
Mέλος από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2004
Απ: Αγάπησε την ελληνική γλώσσα περισσότερο από όλους μας... Αντίο Κyrie Ξενοφώντα Ζολώτα ;)))
11-06-2004 16:54


Νεραιδουλα να σαι καλα που ανεβαζεις τετοιου ειδους θεματα.

Απο μενα ,τιμη και μνημη σε αυτον τον μεγαλο Ελληνα.

-----
Απολλώνιος


Tip of the day
    Το Forum είναι ένας χώρος συζητήσεων όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του. Κάθε χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα λεγόμενά του και φροντίζει ώστε τα μηνύματά του να ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας.

Home |  Επικοινωνία |  Προσωπικά στοιχεία

© 2002 Εκδόσεις Λυμπέρη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Hosted by LiBECOM SA. Supported by Atcom Internet and Multimedia S.A.. Software technology by Navel.